Algemene voorwaarden

Defenities

1. HANDY ANTHONY: gevestigd te AMSTERDAM onder KvK nr 50269968
2. Klant : degene met wie HANDY ANTHONY een overeenkomst is aan gegaan.
3. Partijen: HANDY ANTHONY en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Handy Anthony.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Handy Anthony hanteert zijn in Euro’s zijn exclusief btw en exclusief
eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis, verzend of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die op Handy Anthony hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Handy Anthony te allen tijde wijzigen.
3. Verhoging van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Handy Anthony niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q
het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Handy Anthony vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Handy Anthony, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7. Handy Anthony heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Handy Anthony gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is,
waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijk incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Handy Anthony.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Handy Anthony zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Handy Anthony op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Handy Anthony, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Handy Anthony te betalen

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Handy Anthony gerechtigd het recht van reclame in te
roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Handy Anthony roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededing.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant
de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Handy Anthony, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of- brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
• Het product niet is gebruikt
• Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
• Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
• De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud,
• Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
• Het product geen los tijdschrift of losse krant is
• Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
• De consument niet heeft aangezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
• Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
• Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
• Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
• Zodra de consument bevestigd heeft hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@handyanthony.nl
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan Handy Anthony, bij gebreke waarvan zijn herroeping recht
komt te vervallen.
5. De kosten voor het retourneren komen alleen voor rekening van HANDY ANTHONY indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retour kosten) volgens de
wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Handy Anthony deze kosten binnen 14 dagen na
ontvangst van het tijdige beroep op het herroeping recht, terugbetalen aan de consument, op
voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Handy Anthony heeft geretourneerd.

Opschorting recht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op de schorten.

Retentierecht

1. Handy Anthony kan een beroep doen op zijn retentierecht in dat geval producten van de
klant onder zich houden, tot dat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van
Handy Anthony heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Handy Anthony.
3. Handy Anthony is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Handy Anthony te verrekenen met een vordering op Handy Anthony.

Eigendomsvoorbehoud

1. Handy Anthony blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft
voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Handy Anthony op grond van wat voor
met Handy Anthony gesloten overeenkomst dan ook, met begrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Handy Anthony zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden, of anderszins bezwaren.
4. Indien Handy Anthony een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst
als ontbonden en heeft Handy Anthony het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Handy Anthony, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Handy Anthony
het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een
verlate levering niet aan Handy Anthony kan tegenwerpen.

Levertijd

1. De door Handy Anthony opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding,
tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig
heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Handy Anthony.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en
evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Handy Anthony niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of
partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden en aanwezig is op aangegeven adres.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor de rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd producten geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen,
hiervan door de expediteur c.q. bezorger en aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Handy Anthony niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan de producten of de verpakking voorafgaand
aan het vervoer te melden aan Handy Anthony, bij gebreke waarvan Handy Anthony niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteiten verlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage/Installatie

Hoewel Handy Anthony zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren,
draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product,
nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen,
gaat over op de klant op het moment waarop deze juridische en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of
van een derde die het producten ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Handy Anthony voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Handy Anthony heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt na betaling van de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Handy Anthony tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Handy Anthony niet tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst,
komen daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Handy Anthony tegen alle aanspraken van derden die verband houdt met de
door Handy Anthony geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Handy Anthony geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs
van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant HANDY ANTHONY daarvan zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Handy Anthony uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Handy Anthony in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat
Handy Anthony gehouden kan worden om ander werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat
Handy Anthony gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Handy Anthony.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Handy Anthony ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Handy Anthony een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op de grond van die overeenkomst aan Handy Anthony verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid HANDY ANTHONY

1. Handy Anthony is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Handy Anthony aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk
voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Handy Anthony is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Handy Anthony aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en
bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot
het (gedeelte van het) factuur bedraagt waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en
gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Handy Anthony vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbindende wanneer Handy Anthony toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen,
tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Handy Anthony niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Handy Anthony in verzuim is.
3. Handy Anthony heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig na komt,
dan wel indien Handy Anthony kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In de aanvulling op de het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
van Handy Anthony in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan
Handy Anthony kan worden toegerekend in een van de wil van Handy Anthony onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Handy Anthony kan worden verlangd.
2. Tot de in lid1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen natuurrampen, etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden;
onverwachte stroom elektriciteit- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmatregelen,
onvoorziene vervoersproblemen, slechter weersomstandigheden en werkonderbreking.
3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Handy Anthony 1 of meer verplichten naar de klant niet kan nakomen,
dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Handy Anthony er weer aan kan voldoen
4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Handy Anthony in een overmacht situatie geen enkele (schadevergoeding) verschuldigd, ook niet als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Handy Anthony is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Handy Anthony zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Handy Anthony.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Wijzigen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Handy Anthony zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijk wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Handy Anthony is gevestigd/praktijk
houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen
tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 november 2020

www.handyanthony.nl
info@handyanthony.nl